Over de Huiswerkwinkel

Bij de Huiswerkwinkel krijgen leerlingen van het voortgezet onderwijs ondersteuning bij het leren en maken van huiswerk. Het instituut biedt ook de mogelijkheid voor het individueel volgen van bijlessen in een bepaald vak.

Voor wie?

Foto door Marcel Senz
Foto door Marcel Senz

Het instituut verzorgt de dagelijkse begeleiding bij het leren en maken van huiswerk. Dit geldt voor leerlingen van alle schooltypes van het voortgezet onderwijs, dus voor VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium. Wij richten ons vooral op leerlingen met:

  • leermoeilijkheden, zoals dyslexie, dyscalculie, concentratie- en ordeningsproblemen;
  • problemen met discipline en systematisch of planmatig werken;
  • hiaten in de voorkennis of leerachterstand, door bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland of een langdurige ziekte.

Bijlessen worden gegeven in alle vakken voor leerlingen van alle klassen en schooltypen van het voortgezet onderwijs. Voor eindexamenkandidaten zijn er extra faciliteiten, zoals examentraining en extra begeleiding in de vakanties.

Het instituut wordt geleid door een orthopedagoog die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Zij houdt zich vooral bezig met de didactische en pedagogische aspecten van de leerlingenbegeleiding. Daarnaast zijn er een aantal leraren die vakinhoudelijke bijdragen leveren.

Werkwijze

Leerlingen die de Huiswerkwinkel bezoeken krijgen dagelijks steun en begeleiding bij het maken van huiswerk in de vorm van:

  • overhoren en controleren van maak- en leerwerk;
  • indien nodig extra uitleg en oefening;
  • helpen bij plannen van het huiswerk, zodat de hoeveelheid werk evenredig over de dagen van de week wordt verdeeld;
  • aandacht voor het ontwikkelen van goede studiegewoontes en het ontwikkelen van een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het huiswerk;
  • extra aandacht voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

De leerlingen leren en maken dagelijks in het instituut het huiswerk voor de volgende dag, maar moeten daarnaast ook vooruitwerken; op vrijdag wordt het huiswerk voor maandag en een deel van het werk voor de dagen daarna gemaakt en geleerd. Al het leerwerk wordt schriftelijk of mondeling overhoord; van het maakwerk wordt gecontroleerd of het af is.
Repetities en andere overhoringen worden volgens een planning geleerd of gemaakt. Deze planning wordt in gezamenlijk overleg tussen leerkrachten en leerlingen opgesteld. Leerlingen van de brugklassen en leerlingen die moeite hebben met plannen en systematisch werken, worden extra getraind in studievaardigheden.

Hisb

Het is belangrijk dat de medewerkers van het instituut op de hoogte blijven van de voortgang op school. Daarom wordt de leerling gevraagd de behaalde cijfers van proefwerken en overhoringen te melden en deze, voor zover teruggekregen van de docent, te laten zien. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke kanten van de leerling. Op basis daarvan kan extra aandacht worden besteed aan hiaten in de kennis en specifieke moeilijkheden bij het leren en reproduceren van de leerstof.
Leerlingen die langdurig en structureel moeite hebben met bepaalde vakken kunnen een of meer bijlessen voor het betreffende vak volgen. De bijlessen worden zoveel mogelijk gegeven door gekwalificeerde leraren. De kosten hiervoor zullen apart in rekening worden gebracht.

Een aantal malen per jaar wordt met de ouders contact gezocht om te overleggen over de werkwijze en de vorderingen van de leerling.

Hulpmiddelen/faciliteiten

Voor de leerlingen zijn atlassen en woordenboeken aanwezig. Voor het maken van werkstukken, scripties en uittreksels kan gebruik worden gemaakt van informatiebronnen zoals internet, naslagwerken over diverse onderwerpen en een encyclopedie. Er zijn twee computers beschikbaar voor de leerlingen, voorzien van diverse softwarepakketten (zoals naslagwerken en woordenboeken) en een internetverbinding voor het opzoeken van informatie. Daarnaast zijn de computers uiteraard beschikbaar voor typewerk.

De door de scholen voorgeschreven atlassen en woordenboeken zijn eveneens in het instituut te raadplegen. Leerlingen kunnen gratis gebruikmaken van de kopieermachine. Er is een bibliotheek met Nederlandse en buitenlandse romans en dichtbundels die door de leerlingen kunnen worden geleend ten behoeve van hun leesdossier. Een uitgebreide collectie extra oefenmateriaal voor vrijwel alle vakken kan door de docenten worden gebruikt voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Extra onderzoek en trainingen

Doordat in het huiswerkinstituut een orthopedagoog aanwezig is, bestaat de mogelijkheid om een leerling te laten onderzoeken op de aanwezigheid en de aard van eventuele leerstoornissen.